m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us

Privacy

 

Algemeen Beleid inzake Gegevensverwerking (Privacy Verklaring)

ZEPPELIN REIZEN neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In deze verklaring legt ZEPPELIN REIZEN uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van ZEPPELIN REIZEN op het vlak van gegevensverwerking. De verwerkingsverantwoordelijke is JESSIE OOSTERLYNCK, Korte Eekhoekstraat 13,9270 Laarne, BE0537908253).
Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met Zeppelin Reizen op info@zeppelinreizen.be.
Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

WANNEER VERZAMELT EN VERWERKT ZEPPELIN REIZEN GEGEVENS?

Zeppelin Reizen verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons beroep doet voor uw vakantie of wanneer op een andere manier met ons contact opneemt. Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten.
Verder worden uw gegevens, als klant of als leverancier, verwerkt bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing). Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Zeppelin Reizen?

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de correcte uitvoering van uw vakantie of andere diensten waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, enz… en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen. De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in, of plannen voor toekomstige reizen of gerelateerde diensten. Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhouding.
Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.
Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren invult als wanneer u dat elektronisch doet.

VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELT EN VERWERKT ZEPPELIN REIZEN GEGEVENS?

Deze gegevens verwerken wij voor ons klantenbeheer (het correct uitvoeren van uw vakantie of verlenen van gerelateerde diensten of producten en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), direct marketing (om u te informeren over de diensten die wij aanbieden, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations.
Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Zeppelin Reizen? In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.
Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

WORDEN DE GEGEVENS MEEGEDEELD AAN DERDEN?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij beroep op doen. Dit is concreet het geval voor de goede uitvoering van uw vakantie en mogelijke gerelateerde diensten waarvoor u op ons beroep doet.
Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van Zeppelin Reizen.
Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.
Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

UW RECHTEN

Als wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, kan u zich hiertegen te allen tijde verzetten. Daartoe volstaat het contact op te nemen met Zeppelin Reizen op info@zeppelinreizen.be U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij Zeppelin Reizen op info@zeppelinreizen.be , met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.
Indien u het niet eens bent met de manier waarop Zeppelin Reizen uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.privacycommission.be), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

BEVEILIGING

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat :
– Gebruik van veilige paswoorden.
– Computers worden ’s nachts uitgezet zodat deze niet toegankelijk zijn.
– Wanneer u van ons een mailing ontvangt, kunt u zich ten allen tijde uitschrijven.

WIJZIGINGEN

Zeppelin Reizen behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.