m

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Etiam posuere varius
magna, ut accumsan quam pretium
vel. Duis ornare

Latest News
Follow Us

Bijzondere Voorwaarden

Dit document bevat nuttige informatie omtrent uw reis. Gelieve te noteren dat u als reiziger de verplichting heeft kennis te nemen van deze belangrijke informatie. Aarzel niet om contact op tenemen met Zeppelin Reizen als u na het lezen nog bijkomendevragen heeft.

Artikel 1: Bevoegdheden

Door deze bestelbon te ondertekenen verleent de reiziger aan de reisbemiddelaar de uitdrukkelijke bevoegdheid hem te vertegenwoordigen in alle betrekkingen met de dienstverleners en organisator.

Artikel 2: Prijs

De overeengekomen prijs in de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst is – behoudens kennelijke materiële vergissing – vast en alle verplichte diensten en toeslagen zijn inbegrepen, behalve deze die, ingevolge lokale reglementeringen, enkel ter plaatse door de reiziger contant betaald kunnen worden (bijvoorbeeld verblijfs- of stadstaksen). Enkel de prijzen van toepassing bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn geldig.

Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden doorgegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig. Na het sluiten van de pakketreisovereenkomst of de reisdienstovereenkomst kan de prijs overeenkomstig artikel 5 van de Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten enkel worden verhoogd wanneer dit rechtstreeks het gevolg is van veranderingen in:

2.1. De prijs van het passagiersvervoer die is toe te schrijven aan de toegenomen kostprijs van brandstof of van andere energiebronnen.

2.2. De hoogte van belastingen of vergoedingen over de in de overeenkomst begrepen reisdiensten, die worden geheven door niet direct bij de uitvoering van de pakketreis betrokken derden, met inbegrip van toeristenbelastingen en vertrek- of aankomstbelasting in havens en op vliegvelden. Zo de verhoging 8% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger de pakketreisovereenkomst zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op terugbetaling van de bedragen die hij aan de organisator heeft betaald.

Artikel 3: Betalingen

Voorschotten en facturen zijn netto en zonder korting betaalbaar op vervaldag . Het vermelde voorschot dient bij bestelling omgaand te worden betaald. Het saldo dient 30 dagen voor het vertrek en indien de bestelling zich reeds binnen die periode bevindt omgaand te worden betaald . Voorschotten en facturen die niet op hun vervaldag betaald zijn zullen van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% evenals met de wettelijke intresten vanaf de datum van de vervaldag.

Het voorschot bedoeld in artikel 6 van de AlgemeneReisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen voor pakketreisovereenkomsten wordt bepaald op 30% van de totale reissom, met een minimum van 125 euro (dat minimum mag het bedrag van de totale reissom niet overschrijden). Bepaalde hotels vragen, bij toepassing van het vroeg-boekvoordeel, integrale betaling van het totale verblijf. In voorkomend geval wordt dit uitdrukkelijk bij de hotelbeschrijving vermeld.Het vervoer, de reisverzekeringen, eventuele administratiekosten en alle extra’s (excursies, culturele evenementen, activiteiten ter plaatse, …) zijn steeds integraal betaalbaar bij boeking. Het saldo vande prijs is betaalbaar 5 weken voor de vertrekdatum.

Artikel 4: Bagage

Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen.

Artikel 5: Formaliteiten

5.1. De reiziger dient te bevestigen kennis genomen te hebben van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem in de bestelbon of door de doorverkoper worden medegedeeld.

5.2 De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bekomen van de nodige reisdocumenten ( paspoort,visum, inentingsbewijs….)

5.3 Kinderen dienen over een identiteitskaart met foto te beschikken. Kinderen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen documenten voor te leggen, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar zij hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.

5.4. Huisdieren kunnen op reis meegenomen worden mits rekening te houden met de specifieke richtlijnen die door de organisator worden verstrekt. Zij moeten in elk geval in regel zijn met de vaccinatievoorschriften. De organisator aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid bij eventuele schade noch voor moeilijkheden die voortspruiten uit het meenemen van huisdieren.

Artikel 6: Uitvoering van de pakketreisovereenkomst

6.1 Begin en einde van de uitvoering van de overeenkomst

De vertrek- en de retour-dag dienen als reisdagen te worden beschouwd. Het is mogelijk dat u op die dagen niet van alle prestaties kunt genieten (bijvoorbeeld: het ontbijt kan niet worden genomen op de retour-dag omwille van een vroege terugvlucht). In voorkomend geval wordt geen compensatie voorzien. Indien u ook het vervoer bij ons boekt, dan neemt de uitvoering van de overeenkomst een aanvang op de luchthaven van vertrek, de opstapplaats van de trein of de aanmeerplaats van de bootreis. De uitvoering van de overeenkomst neemt een einde op de luchthaven na de terugvlucht, de afstapplaats van de trein bij de terugreis of de afmeerplaats van de bootreis.

6.2 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst . Het kan voorkomen dat er in de omgeving van uw verblijf bouwactiviteiten plaatsvinden. Meestal gaat het dan om de aanleg van nieuwe infrastructuur (wegen, gebouwen,….). Het spreekt voor zicht dat zij u zal informeren over die werken waarvan zij op de hoogte is. Zeppelin Reizen BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor daden van derden waarmee zij geen contract heeft. In dit geval kan de reiziger zich niet beroepen op niet-conformiteit.

Artikel 7: Uurregelingen

De vermelde uurregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kunnen worden.

Artikel 8: Annulering en wijzigingen door de reiziger

1. Behoudens de door de organisator bepaalde annuleringskosten, heeft de reisbemiddelaar het recht zijn kosten aan te rekenen tot een maximum van 15 % van de reissom.

De annuleringsvoorwaarden zijn als volgt bepaald:

– voor een annulering meer dan 30 dagen vóór vertrek: 25% van de totale reissom met een minimum van €125 per persoon. Voor reeds uitgeschreven vliegtuigtickets wordt 100% in rekening gebracht.

– voor een annulering vanaf 29 dagen tot en met 15 dagen vóór de afreis: 50% van de totale reissom met een minimum van €250 per persoon. Voor reeds uitgeschreven vliegtuigtickets wordt 100% in rekening gebracht.

– voor een annulering vanaf 14 dagen vóór vertrek of bij niet aanmelding op dag van vertrek: 100% van de totale reissom per persoon met een minimum van €250 per persoon.

8.2.1 Voor de afreis

Vraagt de reiziger om een wijziging dan belopen de administratiekosten forfaitair 15 euro per persoon. Dit bedrag wordt vermeerderd met de reële kosten aangerekend door de verschillende betrokken dienstverleners. Voor belangrijke wijzigingen met inbegrip van, maar niet beperkt tot de reisbestemming, het vervoer, de hotelkeuze en de datum van vertrek en/of terugkeer, zullen de gewone annuleringsvoorwaarden worden toegepast. Voor wijzigingen van reserveringen voor activiteiten, evenementen, enz. … belopen de wijzigingskosten doorgaans 100% van de prijs.

8.2.2 Tijdens de afreis

Indien gereserveerde diensten ter plaatse niet worden opgenomen kan geen terugbetaling worden voorzien. Alle extra kosten (vervoer, hotel, administratie…) zijn ten laste van de reiziger.

Artikel 9: Klachtenregeling

1. De reiziger dient, op bewijskrachtige wijze, de organisator onverwijld op de hoogte te brengen van iedere non-conformiteit die hij ervaart tijdens de uitvoering van de pakketreis- overeenkomst.

2. De tegenwaarde van niet-verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken dienstverlener en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.

3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Gent bevoegd.

Art.10. Privacy

De organisator respecteert de privacy van haar klanten. Zeppelin Reizen BVBA verwijst dan ook uitdrukkelijk naar het door haar onderschreven privacy-beleid, waarvan de reiziger de integrale tekst kan raadplegen op de website www.zeppelinreizen.be

Om de rechten van de reiziger ten aanzien van de luchtvaartmaatschappij conform de Passagiersverordening 261/2004 adequaat te kunnen uitwinnen, werkt Zeppelin Reizen BVBA samen met Happy Flights bvba (www.happyflights.eu). De reiziger verklaart zich akkoord dat zijn gegevens (beperkt tot de relevante persoons- en vluchtgegevens) worden bezorgd aan Happy Flights met het uitsluitend doel zijn passagiersrechten in het kader van de Passagiersverordening te vrijwaren.

Dit geschiedt geheel in lijn met de geldende wettelijke, reglementaire en supranationale bepalingen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van natuurlijke personen, in het bijzonder de Wet van 8 december 1992, en de uitvoeringsbesluiten van deze wet, alsook Verordening EU 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Zeppelin Reizen BVBA (lic.7339)
Adres : Korte Eekhoekstraat 13 9270 Laarne – Ondernemingsnummer : BE0537908253
GSM en noodnummer: 0471 222 711 – E-mail : jessie@zeppelinreizen.be. Website : www.zeppelinreizen.be